ثبت طرح صنعتی

ofoghnikan-blog-p143-1
ثبت طرح صنعتی

چه نوع طرح‌های صنعتی قابل ثبت نیستند؟

طرح صنعتی چه تعریفی دارد؟ در زبان عام، طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد، اما در لسان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار، و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به و...

ofoghnikan-blog-p141-1
ثبت طرح صنعتی

حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی

تعریف طرح صنعتی به زبان عام، طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد، اما در لسان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار، و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فر...

ofoghnikan-blog-p142-1
ثبت طرح صنعتی

همه آنچه درباره ثبت طرح صنعتی باید بدانید

تعریف طرح صنعتی در زبان عام، طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد، اما در لسان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار، و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فر...